Soft Skills กับ Designer จำเป็นหรือไม่

Soft Skills กับ Designer: ทำงานออกแบบดีๆ มีแค่ Hard Skills เท่านั้นจะเพียงพอหรือไม่? ทำความเข้าใจเพิ่มเติมในโลกออกแบบ อ่านเลย

soft skills คืออะไร

อะไรคือ Soft Skills

Soft skills คือทักษะที่เกี่ยวข้องกับด้านพฤติกรรมและการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ทักษะทางเทคนิคหรือความรู้ทางวิชาชีพ เช่น การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา ความยืดหยุ่นในการปรับตัวความสามารถในการนำเสนอ ความคิดริเริ่ม การเรียนรู้อย่างรวดเร็ว และทักษะด้านการจัดการเวลา เป็นต้น

ทำไม soft skills จึงสำคัญ

ทำไม Soft Skills จึงสำคัญ

Soft skills มีบทบาทสำคัญในการประสบความสำเร็จในทั้งด้านการงานและชีวิตประจำวัน เพราะความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขสถานการณ์ที่ซับซ้อน และการมีความเป็นผู้นำที่ดีเป็นต้น จะมีผลต่อความสำเร็จในการติดต่อสื่อสาร และการเจริญเติบโตในการทำงานหรือการศึกษาต่อไปด้วย ซึ่งบริษัทและองค์กรหลายแห่งมักจะคัดเลือกพนักงานที่มี Soft skills ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการทำงานที่ราบรื่นและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

hard skills vs soft skills

Hard Skills VS Soft Skills

Soft skills และ Hard skills เป็นสองแนวทางของทักษะที่แตกต่างกันในด้านหลักการ ลักษณะของการพัฒนา และการประยุกต์ใช้งาน นี่คือความแตกต่างระหว่างทักษะทั้งสอง

Hard Skills (ทักษะทางเทคนิค หรือความรู้เชิงวิชาชีพ)

คือทักษะที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะทางเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงในสาขางานหรือวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ทักษะการเขียนโปรแกรม, การใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ, ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์, การวาดเขียน, การใช้โปรแกรมออกแบบกราฟฟิก และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น ทักษะเหล่านี้สามารถทำเนื่องจากการศึกษาหรือการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือวิชาชีพที่แตกต่างกันไป 

Soft Skills (ทักษะระดับบุคลิกภาพ หรือการจัดการตนเอง)

คือทักษะที่เกี่ยวข้องกับแง่บุคลิกภาพและพฤติกรรม ที่มีผลต่อความสำเร็จในการเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกัน 

สรุปได้ว่า Hard skills เน้นทักษะทางเทคนิคและความรู้ที่สามารถวัดได้ และเรียนรู้ได้อย่างเจาะจง ในขณะที่ Soft skills เน้นทักษะทางมนุษยสัมพันธ์และการจัดการตนเอง ที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงานและชีวิตประจำวัน

5 ทักษะ Soft Skills ที่ควรมีในการทำงาน

  • การสื่อสาร: ความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิด ด้วยวิธีที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
  • การทำงานเป็นทีม: ความสามารถในการร่วมงานกับผู้อื่น เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
  • การแก้ไขปัญหา: ความสามารถในการตีความและแก้ไขสถานการณ์ที่ซับซ้อน
  • ความยืดหยุ่น: ความสามารถในการปรับตัวและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
  • การจัดการเวลา: ความสามารถในการวางแผนและจัดการกับเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น Soft skills มีความสำคัญที่สูงในการสร้างความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียนรู้ และการมีชีวิตที่ดีอย่างครบถ้วน

นักออกแบบควรมี Soft Skills หรือไม่ ก็ในเมื่อเรามี Hard Skills ตั้งหลายอย่าง

แน่นอน นักออกแบบควรมี Soft skills ในงานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานที่น่าสนใจและมีคุณค่าต่อผู้ใช้หรือผู้รับชม การมี Soft skills จะช่วยให้นักออกแบบสามารถเชื่อมโยงกับผู้ใช้และทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือเหตุผลที่ทำให้ Soft skills สำคัญสำหรับนักออกแบบ

  • การสื่อสาร: การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการอธิบายและแสดงความคิดเห็นในผลงานออกแบบ การเข้าใจความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างผลงานที่ได้รับการตอบรับดี ดังนั้นพูดได้ว่า ทักษะการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้นักออกแบบสามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความสามารถในการทำงานเป็นทีม: งานออกแบบมักเป็นการทำงานเป็นทีม ความสามารถในการร่วมงานกับผู้อื่นและแบ่งปันความคิดเห็นเพื่อสร้างผลงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ การทำงานเป็นทีมยังส่งผลให้ผู้อื่นเห็นวิธีคิดและมุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาผลงานได้อย่างหลากหลาย
  • ความสามารถในการแก้ไขปัญหา: นักออกแบบควรมีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการออกแบบ ความสามารถในการหาทางออกในสถานการณ์ที่ซับซ้อน จะช่วยให้ผลงานออกแบบมีคุณภาพและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการออกแบบ 
  • ความคิดริเริ่ม: นักออกแบบที่มีความคิดริเริ่มมักจะสร้างผลงานที่น่าสนใจ ไม่ซ้ำซาก ความสามารถในการคิดค้นคิดใหม่ และมีความรู้สึกในการสร้างสรรค์จะช่วยให้ผลงานออกแบบมีคุณค่าที่ไม่เหมือนใคร
  • ความสามารถในการรับฟังและการทำงานร่วมกับผู้ใช้: การเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบผลงานที่เหมาะสม ความสามารถในการรับฟังและปรับปรุงตามความคิดเห็นของผู้ใช้จะช่วยให้ผลงานมีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้

ในปัจจุบัน นักออกแบบมีความต้องการที่จะมีทักษะทางด้าน Soft skills ที่เป็นเชิงบุคลิกภาพและมีประสิทธิภาพในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อผู้ใช้ นี่คือบางสิ่งที่สำคัญใน Soft skills สำหรับนักออกแบบในปัจจุบัน ซึ่งนักออกแบบที่มีความสามารถในทักษะทางด้าน Soft skills พร้อมกับ Hard skills จะสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่มีคุณค่าสูงขึ้นได้

Writer
Pornsilp Sakhakorn
Associate Design Director

As a creative agency, we believe in the power of imagination and innovation. We are constantly pushing the boundaries of what is possible, and strive to create work that is not only beautiful and effective, but also meaningful and impactful.

เริ่มโปรเจคร่วมกัน

contact@neumerlin.com
การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อปรับปรุง และ วิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ ดู นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม Privacy Policy